Uwaga! To są informacje archiwalne konkursu InstaLogik 2019

Regulamin

Wersja z dnia: 2019-10-01

Konkurs matematyczno-informatyczny InstaLogik
dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Konkurs organizowany jest przez InstaKod Sp. z o.o., z siedzibą: 02-587 Warszawa, ul Wiktorska 17A twórcą programu nauczania, środowiska programistycznego i podręczników informatyki dla klas 4-8 we współpracy z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, z siedzibą: 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10.
 2. Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematycznych i informatycznych uczniów oraz popularyzacja myślenia komputacyjnego.
 3. Założeniem Konkursu jest włączenie jak najszerszej grupy uczniów i zachęcenie do myślenia nad rozwiązaniami zadań. Zadania Konkursowe pierwszego etapu zostały przygotowane w taki sposób, by w Konkursie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy chcą zmierzyć się z zadaniami logicznymi i rozwijać zdolność logicznego myślenia. Dla wszystkich zadań tego etapu zostało przygotowane wprowadzenie, które uzupełnia niezbędne do rozwiązania modele i schematy, nie zakładając żadnej szczególnej wiedzy wstępnej.
 4. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych całego kraju. Dla uczniów klas starszych VII – VIII zostały przygotowane zadania z gwiazdką.
 5. Zachęcamy nauczycieli matematyki i informatyki do zainteresowania uczniów Konkursem oraz wspierania ich w trakcie Konkursu. Wsparcie może polegać na realizowaniu scenariuszy zajęć przygotowanych przez organizatora i dostępnych na stronie Konkursu.
 6. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań logicznych i programistycznych na platformie instalogik.pl.
 7. Udział w Konkursie wymaga rejestracji ucznia przez rodzica na stronie Konkursu oraz wniesienia opłaty 10 zł.
 8. Klasyfikacja jest prowadzona osobno dla poszczególnych województw oraz poziomów klas.

II. PRZEBIEG KONKURSU:

 1. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursu powołana przez członka zarządu organizatora Andrzeja Gąsienicę-Samka.
 2. Konkurs jest trzyetapowy.
 3. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się poprzez założenie konta na platformie konkursowej. Rejestracja jest możliwa od 25 września 2019, nie później jednak niż do zakończenia 1 etapu, tj. do 30 października 2019 do godz. 20:00. Dostęp do materiałów i zadań pierwszego etapu jest możliwy po zweryfikowaniu zgłoszenia.
 4. Pierwszy etap polega na rozwiązaniu online 40 pytań testowych w klasach IV-VI oraz 60 pytań testowych w klasach VII-VIII. W klasach IV-VI pierwsze 24 pytania mają charakter bardziej matematyczny, a 16 – informatyczny. W klasach VII-VIII pierwsze 40 pytania mają charakter bardziej matematyczny, a 20 – informatyczny. Czas trwania pierwszego etapu to miesiąc, zadania można rozwiązywać od 1 do 30 października do godz. 20:00. Wyniki ogłoszone zostaną po zakończeniu etapu i sprawdzeniu rozwiązań. Zadania mogą być rozwiązywane na dowolnym komputerze z dostępem do sieci, również w domu.
 5. Przed drugim etapem udostępnione zostaną materiały z przykładowymi zadaniami oraz zostanie zorganizowana sesja próbna. Do sesji próbnej, jak również do możliwości rozwiązania zadań II i III etapu na platformie poza klasyfikacją, będą mieli dostęp wszyscy uczestnicy I etapu po zakończeniu sesji dla klasyfikowanych uczestników.
 6. Drugi i trzeci etap polega na rozwiązaniu zadań matematycznych o charakterze testowym i programistycznych polegających na napisaniu programu w środowisku programistycznym Assembly. Na rozwiązanie zadań jest przeznaczone 90 minut. Termin drugiego etapu to 7 grudnia (sobota) godz. 10:00 – 11:30, a trzeciego 28 marca (sobota) godz. 10:00 – 11:30. Wszyscy uczestnicy 2 i 3 etapu rozwiązują zadania w tym samym czasie. Gdy uczestnik nie zaloguje się na konto w wyznaczonym czasie trwania Konkursu, traci możliwość udziału w nim, co wynika ze specyfikacji Konkursu, a mianowicie z braku możliwości przygotowania innych zadań o identycznej trudności.
 7. Komisja sprawdzi rozwiązania zadań uczestników i ustali listę uczestników kolejnych etapów oraz finalistów i laureatów.
 8. Klasyfikacja do kolejnego etapu ustalana jest osobno dla każdej kategorii wiekowej. Kategoria wiekowa ustalana jest według klasy, do której uczeń uczęszcza. Niezależnie od wyniku uczeń jest klasyfikowany w jednej kategorii wiekowej.
 9. Do drugiego etapu zaklasyfikowanych zostanie co najmniej 25% uczestników o najwyższym wyniku ogólnopolskim oraz co najmniej 25% uczestników o najwyższym wyniku z każdego województwa dla każdej kategorii wiekowej.
 10. Do drugiego etapu zostanie zaklasyfikowana co najmniej jeden uczestnik z każdej szkoły, w której do konkursu podejdzie co najmniej 5 uczestników.
 11. Do trzeciego etapu zaklasyfikowanych zostanie co najmniej 25% uczestników o najwyższym wyniku ogólnopolskim oraz co najmniej 25% uczestników o najwyższym wyniku z każdego województwa dla każdej kategorii wiekowej.
 12. Komisja ma prawo zakwalifikować do kolejnych etapów większą liczbę uczestników wybierając uczestników o najwyższym wyniku według dodatkowych kryteriów geograficznych (np. podział na gminy czy szkoły).
 13. Uczestnicy 3 etapu otrzymują tytuł finalistów.
 14. Tytuł laureata otrzyma co najmniej 10% uczestników 3 etapu o najwyższym wyniku w każdej kategorii wiekowej.
 15. Laureaci zostaną nagrodzeni dyplomami. Dla klasyfikowanych uczestników 1 etapu przygotowane zostaną certyfikaty w formie elektronicznej dostępne przez stronę Konkursu.
 16. Dodatkowe wyróżnienia otrzymają najlepsi uczestnicy w każdej szkole w każdej kategorii wiekowej, w której startowało co najmniej 3 uczestników w danej szkole.
 17. Dodatkowe wyróżnienia otrzymają najlepsi uczestnicy z każdego województwa z każdej kategorii wiekowej.
 18. Dodatkowe wyróżniania mogą być przyznane przez komisję dla innych podziałów geograficznych (np. dla gmin)
 19. Dokładną liczbę osób zaklasyfikowanych do kolejnych etapów, laureatów, dodatkowych wyróżnień określa komisja po zapoznaniu się z wynikami etapu.
 20. Bieżąca komunikacja z uczestnikami Konkursu odbywać się będzie przez konto ucznia, z rodzicami i nauczycielami mailowo.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Korzystanie przez uczestnika z niedozwolonych pomocy, praca niesamodzielna bądź złamanie któregokolwiek innego punktu Regulaminu, skutkują dyskwalifikacją uczestnika. Przez niedozwoloną pomoc rozumie się sięganie do dowolnych zewnętrznych materiałów w trakcie 2 i 3 etapu Konkursu.
 2. W trakcie I etapu organizator może udostępnić nauczycielom dodatkowe materiały, z których korzystanie przez uczestników jest dozwolone.
 3. Od wyników każdego etapu uczestnikom przysługuje prawo odwołania do Komisji Konkursu w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników. Decyzje Komisji Konkursu są ostateczne.
 4. Organizatorzy mają prawo do weryfikacji danych wprowadzonych przy rejestracji, w szczególności żądania przesłania skanu zaświadczenia ze szkoły, że uczeń do niej uczęszcza.

Adres strony Konkursu: instalogik.pl

Adres strony organizatora Konkusu: instakod.pl