Regulamin

Wersja z dnia: 2020-09-24

Konkurs matematyczno-informatyczny InstaLogik
dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych
II edycja 2020/21

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Konkurs organizowany jest przez InstaKod Sp. z o.o., z siedzibą: 02-587 Warszawa, ul Wiktorska 17A twórcą programu nauczania, środowiska programistycznego i podręczników informatyki dla klas 4-8 we współpracy z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, z siedzibą: 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10.

 2. Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematycznych i informatycznych uczniów oraz popularyzacja myślenia komputacyjnego.

 3. Założeniem Konkursu jest włączenie jak najszerszej grupy uczniów i zachęcenie do myślenia nad rozwiązaniami zadań. Zadania Konkursowe pierwszego etapu zostały przygotowane w taki sposób, by w Konkursie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy chcą zmierzyć się z zadaniami logicznymi i rozwijać zdolność logicznego myślenia. Dla wszystkich zadań tego etapu zostało przygotowane wprowadzenie, które uzupełnia niezbędne do rozwiązania modele i schematy, nie zakładając żadnej szczególnej wiedzy wstępnej.

 4. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych całego kraju. Dla uczniów klas starszych VII – VIII zostały przygotowane zadania z gwiazdką.

 5. Zachęcamy nauczycieli matematyki i informatyki do zainteresowania uczniów Konkursem oraz wspierania ich w trakcie Konkursu. Wsparcie może polegać na realizowaniu scenariuszy zajęć przygotowanych przez organizatora i dostępnych na stronie Konkursu.

 6. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań logicznych i programistycznych na platformie instalogik.pl.

 7. Udział w Konkursie wymaga rejestracji ucznia przez nauczyciela lub rodzica na stronie Konkursu.

 8. Przy rejestracji ucznia na konkurs tworzone jest konto ucznia, konto nauczyciela oraz konto rodzica na platformie konkursowej. Informacje o wynikach ucznia widoczne są na jego koncie oraz na koncie rodzica i nauczyciela ucznia.

 9. Nauczyciel zakładając konto na platformie akceptuje regulamin konkursu.

 10. Rodzic zgłaszając uczestnika do konkursu akceptuje warunki regulaminu.

 11. Rodzic wyraża zgodę na publikację imienia, nazwiska, nazwy szkoły, klasy i wyniku dziecka w przypadku uzyskania tytułu finalisty na stronie konkursu i w materiałach sprawozdawczo-promocyjnych.

 12. Uczestnictwo w I etapie wymaga potwierdzenia danych dziecka przez nauczyciela i rodzica oraz akceptacji regulaminu przez nauczyciela i rodzica.

 13. Brak potwierdzenia danych dziecka przez nauczyciela i rodzica skutkuje brakiem klasyfikacji ucznia.

 14. Konkurs jest bezpłatny.

 15. Klasyfikacja jest prowadzona osobno dla poszczególnych województw oraz poziomów klas.

 

II. PRZEBIEG KONKURSU:

 1. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursu powołana przez członka zarządu organizatora Andrzeja Gąsienicę-Samka.

 1. Konkurs jest trzyetapowy.

 2. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się poprzez założenie konta na platformie konkursowej. Rejestracja jest możliwa od 25 września 2020, nie później jednak niż do zakończenia 1 etapu, tj. do 28 października 2020 do godz. 20:00. Dostęp do materiałów i zadań pierwszego etapu jest możliwy po zweryfikowaniu zgłoszenia.

 3. Pierwszy etap polega na rozwiązaniu online pytań testowych do kilku zadań matematyczno-logicznych opisanych w formie historyjki. Pytania oznaczone są jako adresowane do uczniów klas 4-8 lub tylko do uczniów klas 7-8. Czas trwania pierwszego etapu to miesiąc, zadania można rozwiązywać od 1 do 28 października do godz. 20:00. Zadania mogą być rozwiązywane na dowolnym komputerze z dostępem do sieci, również w domu.

 4. Przed drugim etapem udostępnione zostaną materiały sesji przygotowania do 2 etapu. Zawierać będą przykładowe zadania. Uczestnictwo w sesji przygotowania do 2 etapu nie jest warunkiem klasyfikacji do 2 etapu konkursu.

 5. Przed 2 etapem konkursu zorganizowana zostanie sesja próbna. Termin sesji próbnej podany będzie do wiadomości na stronie konkursu z tygodniowym wyprzedzeniem. Do sesji próbnej, jak również do możliwości rozwiązania zadań 2 i 3 etapu na platformie poza klasyfikacją, będą mieli dostęp wszyscy uczestnicy 1 etapu po zakończeniu sesji dla klasyfikowanych uczestników. Uczestnictwo w sesji próbnej nie jest warunkiem klasyfikacji do etapu 2 konkursu.

 6. Drugi i trzeci etap polega na rozwiązaniu zadań matematyczno-logicznych opisanych w formie historyjki. Do każdego zadania przygotowane są pytania o charakterze testowym. Do każdego zadania należy dodatkowo stworzyć program w środowisku programistycznym Assembly rozwiązujący podane zadanie. Etapy 2 i 3 trwają po 90 minut każdy. Termin drugiego etapu to 12 grudnia 2020 (sobota) godz. 10:00 – 11:30, a trzeciego 27 marca 2021 (sobota) godz. 10:00 – 11:30. Wszyscy uczestnicy 2 i 3 etapu rozwiązują zadania w tym samym czasie. Gdy uczestnik nie zaloguje się na konto w wyznaczonym czasie trwania Konkursu, traci możliwość udziału w nim, co wynika ze specyfikacji Konkursu, a mianowicie z braku możliwości przygotowania innych zadań o identycznej trudności.

 7. Harmonogram konkursu:

  Etap I, termin 1-28 października 2020 (czas realizacji 4 tygodnie)

  Sesja treningowa przygotowująca do II etapu (czas realizacji nie mniej niż 3 tygodnie)

  Sesja próbna przed II etapem (termin podany będzie na stronie z tygodniowym wyprzedzeniem)

  Etap II, termin 12 grudnia 2020, godz. 10:00 – 11:30 (czas realizacji 1,5 godziny)

  Sesja treningowa przygotowująca do III etapu (czas realizacji nie mniej niż 3 tygodnie)

  Etap III, termin 27 marca 2021, godz. 10:00 – 11:30 (czas realizacji 1,5 godziny)

 8. Komisja sprawdzi rozwiązania zadań uczestników i ustali listę uczestników klasyfikowanych do kolejnych etapów oraz finalistów i laureatów.

 9. Dla każdego etapu najpierw zostaną przedstawione wyniki punktowe i klucz rozwiązań. Po ogłoszeniu wyników punktowych uczestnicy mają 7 dni na zgłoszenie ewentualnych uwag. Następnie zostanie przedstawiona klasyfikacja etapu. Po ogłoszeniu wyników klasyfikacji uczestnikom przysługuje 7 dni na odwołanie, ale odwołanie to nie może dotyczyć sposobu naliczenia punktów, a jedynie błędów w klasyfikacji.

 10. W przypadku stwierdzenia błędów przy sprawdzaniu rozwiązań komisja może dokonać ponownego sprawdzenia dla wszystkich uczestników lub indywidualnie dla zgłaszających reklamacje. W przypadku niejednoznaczności lub błędów w pytaniach lub testach komisja może wykluczyć konkretne pytania lub testy z punktacji. Jeśli wstępnie założony sposób sprawdzenia pomimo drobnych błędów spełnia warunki równości dla wszystkich uczestników, to komisja podejmuje decyzję o akceptacji takich wyników. Tak samo dotyczy drobnych błędów w treściach zadań, które mogą utrudniać zrozumienie zadania, ale nie prowadzą do jednoznacznie innego zdania.

 11. Decyzje komisji dotyczące reklamacyjne są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 12. Wyniki zatwierdzone przez komisję po rozpatrzeniu reklamacji są ostateczne.

 13. Klasyfikacja do kolejnego etapu ustalana jest osobno dla każdej kategorii wiekowej. Kategoria wiekowa ustalana jest według klasy, do której uczeń uczęszcza. Niezależnie od wyniku uczeń jest klasyfikowany w jednej kategorii wiekowej.

 14. Do drugiego etapu zaklasyfikowanych zostanie co najmniej 25% uczestników o najwyższym wyniku ogólnopolskim oraz co najmniej 25% uczestników o najwyższym wyniku z każdego województwa dla każdej kategorii wiekowej.

 15. Do drugiego etapu zostanie zaklasyfikowany co najmniej jeden uczestnik z każdej szkoły, w której do konkursu podejdzie co najmniej 5 uczestników.

 16. Do trzeciego etapu zaklasyfikowanych zostanie co najmniej 25% uczestników o najwyższym wyniku ogólnopolskim oraz co najmniej 25% uczestników o najwyższym wyniku z każdego województwa dla każdej kategorii wiekowej.

 17. Komisja ma prawo zakwalifikować do kolejnych etapów większą liczbę uczestników, wybierając uczestników o najwyższym wyniku według dodatkowych kryteriów geograficznych (np. podział na gminy czy szkoły).

 18. O przydziale do kryterium geograficznego decyduje lokalizacja szkoły ucznia.

 19. Uczestnicy 3 etapu otrzymują tytuł finalistów.

 20. Tytuł laureata 1, 2 i 3 miejsca otrzyma łącznie co najmniej 25% uczestników 3 etapu o najwyższym wyniku w każdej kategorii wiekowej.

 21. Laureaci zostaną nagrodzeni dyplomami dostępnymi w formie elektronicznej. Dla klasyfikowanych uczestników 1 etapu przygotowane zostaną certyfikaty w formie elektronicznej dostępne przez stronę Konkursu.

 22. Dodatkowe wyróżnienia otrzymają najlepsi uczestnicy w każdej szkole w każdej kategorii wiekowej, w której startowało co najmniej 3 uczestników w danej szkole.

 23. Dodatkowe wyróżnienia otrzymają najlepsi uczestnicy z każdego województwa z każdej kategorii wiekowej.

 24. Dodatkowe wyróżnienia mogą być przyznane przez komisję dla innych podziałów geograficznych (np. dla gmin)

 25. Dodatkowe wyróżnienia są przyznawane tylko w przypadku braku otrzymania wyróżnienia wyższego rangą.

 26. Dokładną liczbę osób zaklasyfikowanych do kolejnych etapów, laureatów, dodatkowych wyróżnień określa komisja po zapoznaniu się z wynikami etapu.

 27. Bieżąca komunikacja z uczestnikami Konkursu odbywać się będzie przez konto ucznia, z rodzicami i nauczycielami przez ich konta na platformie konkursowej oraz mailowo.

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Korzystanie przez uczestnika z niedozwolonych pomocy, praca niesamodzielna bądź złamanie któregokolwiek innego punktu Regulaminu, skutkują dyskwalifikacją uczestnika. Przez niedozwoloną pomoc rozumie się między innymi sięganie do dowolnych zewnętrznych materiałów w trakcie 2 i 3 etapu Konkursu.

 1. W trakcie 1 etapu organizator może udostępnić nauczycielom dodatkowe materiały, z których korzystanie przez uczestników jest dozwolone.

 2. Organizatorzy mają prawo do weryfikacji danych wprowadzonych przy rejestracji, w szczególności żądania przesłania skanu zaświadczenia ze szkoły, że uczeń do niej uczęszcza.

 

Adres strony Konkursu: instalogik.pl

Adres strony organizatora Konkursu: instakod.pl